آهنگ پیشنهادی 13

نمیتوان از اینجاگذشت...اینجاپرازیادتوبوده پرازعشق وعطرحضورت بوده

نمیتوان ازاینجادل کند...اینجاهمان جاییست که باتوقدم میزدم

یادش بخیر...آن لحظه ها...آن روزها

همیشه منتظرتکرارش بودم

آن روزهانیامد ونبودنت درقلبم تکرارشد

غصه هاوآن همه خاطره بازهم تکرارشد ودیگرتوراندیدم...

دلم پرمی زند وپرمی زندتابرسدبه آسمان ها

ولی افسوس که جای من بی توبر روی زمین هم سنگینی میکند

صدای تو...آن صدای خنده های تومیپیچد درفضای قلبم واشکم رادرمی آورد

نمیتوان ازاینجاگذشت...

نمیتوان چشم برروی خاطره ها بست...

بااینکه نیستی اماتوعشقمی مگرمی شودبه یادت نبود؟؟/!!

کاش اینجابودی واین اشک ها ولحظه های سردرا می دیدی

شایددلت برایم میسوخت ودوباره می آمدی

شایددلت می سوخت ودوباره مرابه عنوان عشقت می پذیرفتی...

من که دیگرنه غروری دارم ونه حرفی برای گفتن

همه ی حرفها درون دلم جامانده!

گاهی بایدحرفهای دلم را حتی برای خودم هم تکرارنکنم

گاهی بایدآنقدرتکرارکنم آمدنت راتاتکرارشودآمدن قطره ها ی اشک ازچشمانم

تا آرام شودازاین هیاهوی دلتنگی وانتظار...

نمیتوان ازاینجاگذشت...

بایدمنتظرماندوبه یادگذشته ها گریست ...

شایداین بغض دلتنگی شکست ومن رهاشدم ازاین دلتنگی دلم...

نه اینگونه رها نمیشوم من بااین حرفها آرام نمی شوم

نه بی خیال میشوم ونه خام

                                من عاشقم وبیش ازگذشته عاشق می شوم

دل می زنم به فردا که شایدتوراببینم

/ 1 نظر / 239 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی