آهنگ پیشنهادی 37

 بفــــــهم بی انصــــــاف

و

فَــرامــــــوش نکـــــــن

که من روزی دخــــتری بودم که از تـــه دل مــی خـــندیدم

که روزی آرام تــــرین اعــــصاب دُنیـــا را داشــــتم

اکــــنون بـی آنکـــــه شاد بـــاشــم نـــفس مــی کشــم

بــی آنکــــه شاد باشــــم زیــــر باران راه مـــی روم

بـی آنکـــــه شاد باشــــم زنــدگــی مــی کـــــنم

… دیگـــــران از کـــنارم عبــــور مـــی کـننـــد

ســــرد و سنگـــــین !

بـی آنکــــه نامــــم را به خاطـــر بیاورنــد

طـوری عبـــــور می کننــد ؛ که انگـار مـن نیســـــتم

حـــــرفــی نیــــست ؛ فقـــط خســـتـه ام

مـن دخــــــتری هـــستم که با تمـــــام تـــوان

با ســـرنوشـــت مــی جنگـــــد

و چـه جــنـگ نابـــــرابری

مـن خـــــستـه ام ولــی مــَغــلوب نخــواهــــم شــــد !!!

راستی

""""" ایـــــنجا هم "مــــــــالِ من" اســــــت """""

آری ایـــــنجا"مــــــــالِ من" اســــــت ؛ مــــــــــــالِ خــــــودم ؛ اجبـــــاری نیســــت بیایـــــی و بمانــــی . مَـــــن، بـــــه " تنهایـــــی" عــــــادت دارم اینجــــــا مَـــــــن مینــویسَـــــــم خُـــــــــودم را لحظـــــــه هایـــــــم را عصبانیتـــــم را دِلتَنگـــــی هایــــــَم را غُــــرغُــــر هایَــــم را گِـلِـــــه هایـــی کـــه هیــــچ گــــاه بــه زبـــان آورده نِمیشونــــد وَ مُـــــدام نوشتــــــــه میشونــــد چیــــزهایــــی کـــه روزی آزار میداد

خُــــــــودَم را … تــــــــو را … او را … همــــــــــه را … در آشُفتـــــــــه تَریــــــــن لَحَظــــــات هَــــم مَـــرا بِبینــــی ظاهـــــرَم آرام اســــت. امــــــــــا اینجــــــــا کلمِــــه هایــــم فَریـــــاد اســـت اینجــــــــا مـــــالِ مَــــــن اســــــت مــــــــالِ خـــــــــــودَم … هَــــــــــر جـــــــــور دِلَـــــــــم بخواهَـــــد مینویسَــــم تــــا آرامَـــــم کُنــــد وَقتـــــــــــی صِــــــدا کَـــــــــم مــــــی آوَرَم ؛ وَقتـــــــــــی دَردَم میگیـــــــــرَد؛ وَقتـــــــــــی بُغــــــــــض میکُنـــــــــــم ؛ وَقتی میمیـــــــــــــرم. هــــــــر کَـــــس دلـــــــش گرفتــــه اســــت، از اینــــجا بـــــرود .

اینجــــــا . . . اُتـــــــــاقِ خاطــــــراتِ تَــــــــــرک خُـــــــــوردِه ی مَــــــــن اســـــــت !

و ت و

غیـــرت مــــــردانه ات کـــــجاست که

مـــــن از نـهـایــــــت درد

به " بــے حســــــے " رسیــــــده ام !!!

/ 2 نظر / 114 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی